Wypożyczalnia & Serwis PPHU Krzysztof Szabat zaprasza


..::Regulamin wypożyczalni::..

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

1.            Wynajem sprzętu będącego w ofercie wypożyczalni możliwy jest po okazaniu dwóch dokumentów ze zdjęciem oraz dodatkowo dowodu wpłaty za świadczenie typu energia, gaz, telefon, czynsz lub dowodu rejestracyjnego pojazdu (wystawione na dane najemcy), podpisanie umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji zwrotnej wymienionej w cenniku.

 

2.            Najemca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

                Wynajmujący wyda Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod względem    technicznym.

 

3.            Najemca zobowiązuje się użytkować przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed Wynajmującym za wszelkie szkody jakie powstaną, w przedmiocie najmu z powodu  nie dołożenia tej staranności przez niego samego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

 

4.            W szczególności Najemca zobowiązany jest użytkować przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

 

5.            W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w punkcie 3 oraz 4, Najemca zobowiązany jest do wyrównania strat w wysokości wymienionej w umowie wartości przedmiotu najmu, w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub w odpowiedniej części tej wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu. Jako gwarancję w przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu Wynajmujący pobiera w momencie najmu od Najemcy kaucję w gotówce. Kaucja podlega zwrotowi najemcy w momencie zwrotu przedmiotu najmu sprawnego technicznie, nie uszkodzonego i w ilości wymienionej w umowie najmu.                                                                                                                                         

 

5a)         Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania należności za wynajem z kaucji.

 

6.            Minimalna wartość kaucji określona jest w cenniku wypożyczalni. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji o wartości większej niż określona w cenniku.

 

7.            Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, na swój koszt.

 

8.            Za zwrot przedmiotu najmu uważa się oddanie jedynie do wypożyczalni w godzinach pracy wypożyczalni, przedmiotu najmu czystego i w takim stanie w jakim został on wynajęty z uwzględnieniem jego zużycia w skutek prawidłowego użytkowania.

 

8a)         Wypożyczalnia czynna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 w soboty od 8:00 do 14:00. W niedziele i święta wypożyczalnia jest nieczynna.

 

8b)         Wynajmujący może zgodzić się na zwrot lub wynajęcie sprzętu poza wyznaczonymi godzinami pracy wypożyczalni, przy czym zastrzega sobie prawo doliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za udostępnienie takiej możliwości.

 

8c)          W przypadku zwrotu przedmiotu najmu brudnego wynajmujący zastrzega sobie prawo  doliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł za każde urządzenie.

 

9.            W przypadku gdy Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu po zakończeniu okresu najmu, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego 150% stawki dziennej za każdy dzień.

 

10.          Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez Najemcę po upływie terminu najmu będzie traktowane jako równoznaczne z utratą maszyny przez Najemcę. W przypadku utraty przedmiotu najmu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego stawki w kwocie stanowiącej równowartość maszyny wskazanej w umowie najmu. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 9.

 

11.          W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość urządzenia określoną w umowie najmu.

 

12.          Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu wg stanu i ilości wyszczególnionej w umowie.

 

13.           Ustalony czas najmu może być przedłużony za zgodą Wynajmującego w sposób telefoniczny lub bezpośrednio w wypożyczalni.

 

14.          Najemca nie może przelać swoich praw i obowiązków  wynikających z umowy na osobę  trzecią.

 

15.          Czynsz, uiszczony będzie przez Najemcę gotówką w momencie zwrotu przedmiotu najmu lub przelewem w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

 

16.          W przypadku korzystania z transportu Wynajmującego koszty tego transportu pokrywa Najemca.

 

17.          Koszty paliwa zasilającego sprzęt oraz koszt transportu przedmiotu najmu ponosi Najemca.

 

18.          Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia urządzenia i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne.

 

19.          Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.

 

20.          Najemca podpisując umowę najmu oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał umowę najmu oraz regulamin wypożyczalni i godzi się na postanowienia w nich zawarte.

Webmastering by Piotr © 2008-2018 & template by Zama Aktualizacja 15/08/2018